شادی محمدی

کارشناسی گرافیک
لوح تقدیر جشنواره هنرهای تجسمی سال ۸۵-۸۶
برگزاری نمایشگاه گروهی گرافیک سال ۸۶ سنندج
فعالیت در زمینه عکاسی کودک
مربی نقاشی کودک و بزرگسال آموزشگاه هنرهای تجسمی بهاران سنندج