فرشید صلواتی

25 سال سابقه فعالیت ( فرهنگی ، هنری )
موسس و مدیر انجمن هنری مانو در سال 1376
موسس و مدیر آموشگاه فرهنگی فرهنگی هنری نوا در سال 1378 الی 1383
فعالیت در عرصه های عکاسی ، تصویربرداری ، گرافیک
گریمور صداوسیما مرکز استان کردستان
مدرس گریم در غرب کشور
کارشنای ارتباطات

25 سال سابقه فعالیت ( فرهنگی ، هنری )
موسس و مدیر انجمن هنری مانو در سال 1376
موسس و مدیر آموشگاه فرهنگی فرهنگی هنری نوا در سال 1378 الی 1383
مدیر اجرایی برنامه های فرهنگی و هنری د
فعالیت در عرصه های عکاسی ، تصویربرداری ، گرافیک
گریمور ( چهره پرداز ) صداوسیما مرکز استان کردستان
مدرس گریم و مراقبتهای پوستی در غرب کشور