بیش از نیم قرن فعالیت درگستره هنرهای نمایشی به عنوان کارگردان . بازیگر . نویسنده . پزوهشگر . مدرس . مترجم
abdolmaleki44: رزومه بایستی کامل باشد . چون رزومه من بیش از 500 کتارکتر است به مختصراکتفا کردم .
2019-02-20T07:59:12+00:00